چاپ مقاله معرفی طرح فهام در معتبرترین مجله بین المللی اندازه گیری

مقاله تخصصی با عنوان An introduction to FAHAM”” در معتبرترین مجله بین المللی اندازه­ گیری((Metering به چاپ رسید.

در این مقاله به معرفی اجمالی طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه­ گیری و مدیریت انرژی در ایران پرداخته شده است و شامل بخش هایی از قبیل تاریخچه طرح، ضرورت اجرا، اهداف پیاده ­سازی طرح، برنامه زمانبندی طرح و معماری سیستم و …. می باشد.

جهت دریافت مقاله اینجاکلیک کنید.