هوشمند سازی شبکه برق

نوشته : هادی مدقق

عضو هیات مدیره و معاون سیستم های اندازه گیری و شبکه هوشمند سازمان بهرهوری انرژی ایران

مهرماه ۱۳۹۴

سمینار شبکه با گرایش شبکه هوشمند و سیستم های نوین SCADA

http://www.iransg.com/saba_content/media/image/2015/10/7871_orig.pdf