بازدید جناب آقای دکتر تشیعی از الکترونیک افزار آزما

جناب آقای دکتر تشیعی رییس محترم مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق و جناب آقای دکتر دائمی قائم مقام محترم وزیر در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق به همراه تنی چند از مدیران توانیر و سندیکای صنعت برق از کارخانه و توانمندی های الکترونیک افزار آزما بازدید نمودند.

DSC03200 DSC03209 DSC03242 DSC03253